Kev Hais Qhia Txog Cov Nqe Lus Nug, Yam Txhawj Xeeb, thiab Yam Tsis Txaus Siab

Feem Human Research Protection Program (HRPP) zoo siab txais tos koj cov nqe lus nug, yam txhawj xeeb, thiab yam tsis txaus siab txog qhov kev tshawb fawb nrog cov neeg mus koom rau ntawm Lub Tsev Qeb Siab Minnesota los sis feem Fairview Health Services. Ib tug neeg, suav txog cov neeg mus koom ua qhov kev tshawb fawb thiab cov tswv cuab hauv tsev neeg tuaj yeem xa lawv cov lus xam pom mus tau.

Koj tsis tas yuav muab koj cov ntaub ntawv siv sib txuas lus xa nrog cov lus xam pom mus rau HRPP. Txawm li cas los xij, yog koj xav kom peb hu rov qab tuaj rau koj, thov muab cov ntaub ntawv siv sib txuas lus qhia, peb thiajj li yuav hu rau koj tau rau hauv lub sij hawm ob hnub ua hauj lwm.

Nws muaj ob lub tswv yim hais qhia txog ib nqe lus nug, yam txhawj xeeb, los sis qhov tsis txaus siab:

Sau rau daim Ntawv Foos Sau Cov Lus Xam Pom Txog Qhov Kev Tiv Thaiv Kev Tshawb Fawb Rau Tib Neeg. Yog koj thov koj teb, thiab tsis pom peb hu tuaj rau hauv lub sij hawm ob hnub ua hauj lwm, thov hu rau 612-625-1650. Tej zaum yuav tshwm sim ib qho teeb meem rau hauv daim ntawv foos nyob hauv online.
LOS SIS
Faj lus rau ntawm Research Participants’ Advocate: 612-625-1650 (xov tooj hu dawb: 1-888-224-8636).

Gillette Children's Specialty Hospital

Yog koj los sis koj tus me nyuam tab tom koom ua qhov kev kawm sim kho mob rau ntawm Gillette, koj tuaj yeem muab koj cov kev txhawj xeeb qhia ncaj qha rau Gillette.